Miljöpolicy

 

Apple Hotel & Konferens AB vill i sin verksamhet göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön vi lever i. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete, men vi har som mål att överträffa de lagar, förordningar och bestämmelser som finns. Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas.

För att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan arbetar vi på Apple Hotel & Konferens AB med:

  • Att öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet, samt utbilda vår personal i att göra bra miljöval i vardagen.
  • Att minska vår mängd avfall, samt återvinna och sopsortera då detta är möjligt, liksom säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Att sträva efter att öka användningen av miljömärkta produkter i verksamheten i den mån det är möjligt.
  • Att vid inköp av förbrukningsvaror välja material och produkter med medvetenhet om deras miljöpåverkan, samt i den mån det går välja miljömärkta produkter.
  • Att motarbeta svinn i så stor grad som möjligt i restaurangen.
  • Att ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer och tillsammans med våra samarbetspartners försöka utveckla lösningar inom miljöriktig resurshållning.
  • Att aktivt arbeta med att hushålla med resurser samt minska vår el- och vattenförbrukning.
  • Att i den mån det går samordna beställningar för att minska antalet leveranser.
  • Att vi tar hänsyn till miljöaspekten vid renovering/nybyggnation.